دریچه آب بند

دریچه آب بند برای کنترل ورود ویاتغییر مسیر درتصفیه خانه هااستفاده میشود. بطور کلی این محصول درتصفیه خانه آب آشامیدنی وفاضلاب، ایستگاه های پمپاژ وغیره کاربرد دارد، این دستگاه ازبخشهای اصلی قاب، صفحه متحرک، فلکه دستی، الکترو موتور گیربکس تشکیل شده است.

دریچه آب بند در صنعت تصفیه فاضلاب

نقش دریچه آب بند در صنعت تصفیه فاضلاب چیست 10 کاربردآن

دریچه آب بند در صنعت تصفیه فاضلاب، صفحاتی متحرک گفته میشودکه برای بازیا مسدود کردن ورودی، خروجی مخازن، کانالهای آب وفاضلابها مورد استفاده قرار میگیرد. که دارای دودسته دریچه کشویی…
فهرست