تصفیه آب

تصفیه آب این دستگاه قابل استفاده دربخشهای کشاورزی، گلخانه، کارخانجات، صنایع مختلف وغیره میباشد پکیج کلر زنی جزو دستگاههای لازم وپرکاربرد میباش، سختی گیر مواد معدنی موجود درآب رافیلتر کرده وآبی برم وبدون سختی ایجاد میکند. ازفیلتر شنی وکربنی برای حذف محلول آهن درتصفیه آبهای زیر زمینی استفاده میشود برای کاهش میزان نمک واملاح ازسیستم اب شیرین یا اسمز معکوس استفاده میکنند.

فهرست