سختی گیر

سختی گیر یک سیستم تصفیه میباشد که سختی موجود آب که توسط کلسیم و منیزیم ایجاد شده در آب راحذف میکند، آب سخت درمصارف صنعتی وتاسیساتی، به دلیل رسوب گذاری وخورندگی مشکلات زیادی را ایجاد میکند، بااستفاده ازاین محصول مواد معدنی موجوددر آب فیلتر شده وآبی نرم درلوله هاجریان میبابد.

فهرست